CAŁODOBOWA FIRMA POGRZEBOWA

Całodobowy zakład pogrzebowy
Zeus&Zorza

Katowice, ul. Gliwicka 101
Tel. 32 351-41-61
Tel. kom. 502-759-971

Katowice, ul. Barlickiego 3
Tel. 32 254-93-77

Poradnik dla rodziny

Śmierć w domu

Nie można określić miejsca i czasu śmierci. Najczęściej dzieje się to we własnym domu.
W przypadku śmierci osoby w domu w pierwszej kolejności należy powiadomić swojego lekarza rodzinnego lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe, aby na miejsce zgonu przyjechał lekarz , który stwierdzi że, osoba nie żyje i wystawi kartę informacyjną o zgonie pacjenta.
Kolejną rzeczą jest powiadomienie telefoniczne firmy pogrzebowej, podanie adresu miejsca zgonu, podanie danych personalnych osoby zmarłej i osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu. Po takim zgłoszeniu pracownicy firmy pogrzebowej do 30 minut podjadą, aby przewieźć zmarłą osobę do kostnicy celem przechowania zwłok do dnia ustalenia terminu pogrzebu przez rodzinę.
Następnym krokiem jest zgłoszenie się z dokumentem z pogotowia i dowodem osobistym osoby zmarłej do przychodni rejonowej, w której znajdowała się kartoteka pacjenta, aby lekarz prowadzący mógł wypisać tzw. kartę zgonu, na podstawie której USC danego miasta wystawia akty zgonu. Rodzina zmarłego otrzymuje bezpłatnie trzy egzemplarze aktów zgonu, które w zupełności wystarczają do załatwienia wszelkich formalności urzędowych, jednakże istnieje możliwość wyrobienia dodatkowych aktów za dodatkową opłatą. Załatwienie formalności urzędowych rodzina może zlecić wybranej przez siebie firmie pogrzebowej na podstawie pisemnego upoważnienia. Wszelkie sprawy związane z zorganizowaniem pochówku tzn.: wybór trumny, kwiatów, ustalenie terminu pogrzebu, omawiane są osobiście przez najbliższą rodzinę lub osoby upoważnione w oddziałach firmy.

Śmierć w szpitalu

W przypadku śmierci osoby w szpitalu, domu pomocy społecznej lub hospicjum procedura wygląda następująco:

W momencie zgonu w w/w ośrodkach, lekarz telefonicznie powiadamia rodzinę o śmierci pacjenta, po czym rodzina informuje wybraną przez siebie firmę pogrzebową, aby przetransportowała zmarłego do prosektorium, chyba, że dany ośrodek dysponuje swoją chłodnią i zabezpiecza w ramach umowy bezpłatny transport i przechowanie zmarłego do prosektorium przez firmę wewnętrzną.

Dokumenty odnośnie zgonu pacjenta czyli tzw. kartę statystyczną wystawia w tym przypadku szpital lub inny ośrodek zdrowia w którym nastąpił zgon na podstawie którego rodzina lub upoważniona firma pogrzebowa może załatwić formalności urzędowe w USC danego miasta.

Śmierć w miejscu publicznym

Jeżeli śmierć nastąpiła w miejscu publicznym w skutek wypadku, samobójstwa lub w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, procedura wygląda następująco:

Na miejsce zdarzenia po wcześniejszym powiadomieniu zgłasza się karetka pogotowia , która stwierdza zgon po czym powiadamia policje. Zwłoki przewozi firma wytyczona przez Prokuraturę Rejonową danego okręgu, do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok i dokładnego ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacanie tegoż przewozu należy do zadań danego miasta przy zaznaczeniu, iż przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat, do momentu wystawienia zezwolenia o pochówku z Prokuratury Rejonowej. Ważną sprawą pozostaje również fakt, iż firmy lub osoby postronne nie mają uprawnień do informowania rodziny zmarłego o zgonie osoby. W niektórych oczywistych przypadkach zgonu prokurator odstępuje od wszelkich czynności i w takiej sytuacji rodzina wzywa wybrana firmę pogrzebową na miejsce zgonu. W tym przypadku tak samo jak w każdym innym wybór firmy pogrzebowej zawsze zostaje po stronie rodziny osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu

Przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do zorganizowania ceremonii pogrzebowej:

 • karta zgonu – ( inaczej „karta statystyczna” ) czyli dokument stwierdzający śmierć osoby z podaniem przyczyny zgonu, wystawiany przez lekarza w przychodni, hospicjum lub szpitalu w zależności od miejsca zgonu;
 • akt zgonu – dokument wydawany przez USC danego miasta gdzie nastąpił zgon;
 • dowód osobisty lub paszport osoby pokrywającej wszystkie koszty pogrzebu;
 • legitymacja ubezpieczeniowa z ZUS-u lub ostatni odcinek renty, emerytury.

Do uzyskania aktu zgonu z USC należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Karta zgonu;
 • Dowód tożsamości osoby zmarłej;
 • Dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba pozostawała w związku małżeńskim;
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon;
 • Zezwolenie na pochówek z prokuratury albo policji jeżeli okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

Urząd Stanu Cywilnego wystawia bezpłatnie trzy egzemplarze aktów zgonu, w przypadku dodatkowego aktu pobierana jest opłata w wysokości 22zł a jeżeli załatwia to pracownik firmy pogrzebowej rodzina ponosi jeszcze koszt 17 zł za wystawienie pełnomocnictwa.

Dokumenty do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, MSWiA itp.

 • Akt zgonu z USC;
 • Rachunek z zakładu pogrzebowego za trumne, transport i usługi pokrewne;
 • Rachunek z cmentarza za wykopanie grobu;
 • Dowód osobisty osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy;
 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS-u lub innej instytucji;
 • Legitymacja ubezpieczeniowa danego organu;
 • Akty urodzenie lub ślubu tylko w przypadku uwiarygodnienia stopnia pokrewieństwa;
 • Wypisane upoważnienia o przekazanie gotówki na konto firmy pogrzebowej tylko w przypadku rozliczenia bezgotówkowego ze wskazaną firmą pogrzebową.

Na Państwa życzenie jesteśmy skłonni wziąć na siebie wszelkie formalności wiążące się z wypłatą zasiłku pogrzebowego bez pobierania prowizji. Sprawy wypłaty zasiłków załatwiane są od razu w biurze, po spisaniu umowy pogrzebowej. Rodzinie wypłacamy przysługującą kwotę na dzień obecny, pomniejszoną o nasze koszty, aby mieli Państwo gotówkę na opłaty kościelne i cmentarne. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku braku środków finansowych i oszczędza czas Klientów, ponieważ ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy do 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji.

Zasiłek pogrzebowy

Informacje prawne wynikające z Ustaw i Rozporządzeń, dotyczące osób uprawnionych do wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz czasu i dokumentów niezbędnych do jego otrzymania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu­szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. oświadcze­niach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

 • ubezpieczonego, tj. osoby objętej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.);
 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 • osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
 • osoby, która po ustaniu ubezpieczenia, w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macie­rzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2;
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 4, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
 • wnuki i rodzeństwo;
 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty. W przypadku, gdy osoba zmarła pobierała świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub była członkiem rodziny, która spełniała warunki do renty rodzinnej, osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny – zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku nie przysługuje z innego tytułu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:

Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny lub przez podmiot, o którym mowa w pkt II, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, jednakże członek rodziny poniósł również część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w pkt 1.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
  skrócony odpis aktu zgonu;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste;
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów czę­ściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.